Bodils arbete

Bodil arbetar med frågor som rör en mer rättvis, fredlig och medmänsklig värld. Hon har varit folkvald i 25 år sedan hon 1994 kom in i Gävle kommunfullmäktige. Därefter landstingsfullmäktige, riksdagen och EU-parlamentet förutom i en mängd nämnder, utskott, kommittéer och delegationer. I dagsläget har hon störst fokus på demokratiutveckling i Afrika via organisationen African European Parliamentarians Initiative samt det globala kvinnonätverket G100 där hon leder G100 Security and Defence Wing.

Tidigare arbeten

Jag arbetade i riksdagen mellan 2006-2014. Mer information om vad jag arbetade med då hittar du via länken nedan.

Jag arbetade i EU-parlamentet mellan 2014-2019. Alla mina förslag, anföranden och annat hittar du via länken nedan.

Mina senaste videoklipp

Spela videoklipp

Mänskliga rättigheter & demokrati

Jag vill se ett Europa där alla människor har lika värde. Ett Europa som står upp för öppenhet och humanism, och bekämpar rasism och främlingsfientlighet. Tyvärr ser vi hur demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstaten hotas i allt fler länder. De främlingsfientliga partierna är på frammarsch samtidigt som EU stänger dörrarna för människor på flykt. EU behöver fler instrument för att komma till rätta med den värdekris som råder i Europa och skydda EU:s grundläggande rättigheter för att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen.

Jag är ansvarig för ett betänkande om rättigheter och värderingar i EU-parlamentet som berör dessa frågor. Jag arbetar bland annat för att stärka civilsamhället och organisationer som arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter i medlemsländerna. I länder som Ungern eller Polen där demokrati- och människorättsorganisationer är under attack är det viktigt att de kan ges stöd direkt från EU. Här nedan samlar jag ett urval av mina politiska filer, artiklar och tal om mänskliga rättigheter och demokrati.


Politiska förslag

EU programmet för rättigheter och värden
2018-12-17

Muntlig fråga om det krympande utrymmet för det civila samhället
2017-06-15

Muntlig fråga om övervakning av rättsstatsprinciperna och EU:s grundläggande värderingar i medlemsstaterna
2015-02-03


Artiklar

2019-04-17 
 

2018-12-31

2018-10-15
 
2018-11-11
 

När ett medlemsland allvarligt bryter mot rättsstatsprincipen måste det få konsekvenser
2017-11-23

Därför borde EU granska även Ungern
2016-01-20


Debatter och tal

Debatt om kränkningen av de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen i fallet med två grekiska soldater som gripits och hålls fängslade i Turkiet
2018-04-17

Debatt om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU
2018-02-28

Debatt om att minska ojämlikhet, med särskilt fokus på barnfattigdom 
2015-11-24

Migration

Som grön politiker arbetar jag med att hitta anständiga lösningar i migrationspolitiken, både för flyktingar och ekonomiska migranter. Det handlar om att hitta ett solidariskt och humant ansvarstagande för de många flyktingar och migranter som riskerar sina liv på vägen till Europa. Det handlar också om att angripa grundorsakerna till varför människor tvingas på flykt såsom klimatpåverkan, konflikter, krig, fattigdom, våld och förtryck. Därför arbetar vi för att EU ska föra en utrikespolitik som styrs mer av solidaritet än av egenintresse och som aktivt arbetar med fattigdomsbekämpning, fredsarbete och konfliktlösning.

Det behövs också lagliga vägar in i Europa och ett gemensamt ansvarstagande av alla medlemsstater. Det är det enda sättet att undvika drunkningskatastroferna på Medelhavet samtidigt som vi får bukt med den lukrativa människohandeln. Det finns inga illegala människor. Det finns migranter, asylsökande och flyktingar och de har rätt till samma mänskliga rättigheter som vi andra.

Jag har bland annat varit gröna gruppens ansvariga för omarbetningen av EU:s viseringskodex, EU:s viktigaste verktyg för lagliga vägar. Jag har också tillsammans med gröna gruppen varit drivande för bättre räddningsinsatser för flyktingar på Medelhavet samt ett förnyat Dublinsystem för mottagning av asylsökande i EU. Här nedan samlar jag ett urval av mina politiska filer, artiklar och tal kring migration.


Politiska förslag

Betänkande om förslaget till en gemenskapskodex om viseringar
2018-12-06

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum
2018-12-04

Betänkande om förslaget om återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna
2018-10-29

Muntlig fråga om finansiering till Turkiet för migrationshantering
2018-05-17

Betänkande om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd
2017-05-10

Betänkande om upprättande av EU:s gemensam förteckning över säkra ursprungsländer
2016-08-08

Betänkande om fastställande av förteckning över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar yttre gränser
2016-07-18

Betänkande om förslaget för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkompetent anställning
2015-11-18

Yttrande över situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU
2015-11-18

Skriftlig fråga kring förvar av ensamkommande barn på polisstationer i Grekland 
2018-03-06

Muntlig fråga om ensamkommande barns säkerhet
2016-02-25

Gröna gruppens förslag om ett förnyat Dublinsystem
2016-02-24

Gröna gruppens resolution om bindande åtgärdsprogram
2015-09-07

Betänkande om villkor för tredjelandsmedborgare som vill arbeta i EU
2017-06-28

Betänkande om mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd
2017-05-10

Betänkande om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland
2017-03-13

Betänkande om förslaget om unionskodexen om viseringar
2016-04-25

Betänkande om en enhetlig utformning av visumhandlingar
2016-02-18

Betänkande om Europeiska ombudsmannens rapport om Europeiska gräns- och kustbevakningen Frontex 
2015-11-26

Artiklar

 Därför är det fel att utvisa till Afghanistan

2019-01-31

EU offrar Västsahara -för att slippa flyktingar 

2019-01-13

 

Debatter och tal

Debatt om humanitära visum
2018-11-13

Debatt om paketet för laglig migration
2016-06-07

Debatt om reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet 
2016-05-11

 

Försvarspolitik och vapenexport

EU går mot allt tätare militärt samarbete. Istället för att militarisera unionen vill vi gröna skapa villkor för fred och utveckling genom rättvisa globala ekonomiska strukturer, demokrati-byggande, medling och diplomati. Jag vill att EU tar en aktiv roll i världen för att främja fred, utveckling och rättvisa. EU kan göra stor skillnad i sitt närområde genom att arbeta för en lösning i Israel-Palestinakonflikten, mänskliga rättigheter i Turkiet och rätt till självbestämmande i Västsahara. EU ska utvecklas som fredsprojekt, inte till en militärallians.

Jag arbetar för att se ökade satsningar inom EU på bred krisberedskap för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer eller  våldsbejakande extremism. Jag har också som ansvarig för ett betänkande om vapenexport arbetat för att stoppa all vapenexport till icke-demokratier, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller länder med omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. EU:s vapenexport får inte underminera vårt utrikespolitiska arbete för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter. Här nedan samlar jag ett urval av mina politiska filer, artiklar och tal om försvarspolitik och vapenexport.


Politiska förslag

Betänkande om vapenexport 2018
2018-10-16

Betänkande om vapenexport 2017
2017-07-18

Betänkande om fredsfrämjande insatser
2016-04-28

Betänkande om vapenexport 2015
2015-11-23

Yttrande över förslaget om inrättande av Europeiska försvarsfonden
2018-11-14

Yttrande över förslaget om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram
2018-01-25

Skriftlig fråga angående krigsbrott av maliska soldater     2018-08-07

Gröna gruppens resolution om autonoma vapen
2018-06-27

Gröna gruppens resolution om kärnvapen
2016-10-19

Betänkande om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred
2017-08-17

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
2016-11-03

Betänkande om fastställande av förteckning över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna.
2016-07-18

Betänkande om åtkomst till informationssystemet (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.
2015-10-06


Artiklar

Vi vet att vi behöver agera nu

2019-02-28 

EU behöver omrusta – inte kapprusta

2019-02-16

Medel från EU-budgeten ska inte tilldelas militära ändamål

2019-01-11

Satsa på freden – militarisera inte EU
2018-05-09

Sverige bör skriva under kärnvapenförbud
2017-11-05

Vi förespråkar en grön säkerhetspolitik
2018-05-14

Stoppa planerna på mördarrobotar
2018-06-20

 

Debatter i plenum

Debatt om EU-NATO
2018-06-12

Debatt om Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
2018-04-17

Debatt om kontroll av export och förmedling för produkter med dubbla användningsområden (övervakning, säkerhetstjänst etc.)
2018-01-16

Debatt om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
2017-12-12

Debatt om vapenexport
2017-09-12

Utrikespolitik

Jag har engagerat mig för fred och mänskliga rättigheter runt om i världen, bland annat för att stoppa vapenexporten till Saudiarabien, för att frige politiska meningsmotståndare i Katalonien, eller för att stoppa inskränkningarna i aborträtten i El Salvador. 

Jag arbetar för att se ökade satsningar inom EU på bred krisberedskap för att kunna möta hot som klimatförändringar, naturkatastrofer eller  våldsbejakande extremism. Jag har också som ansvarig för flera betänkanden om vapenexport arbetat för att stoppa all vapenexport till icke-demokratier, länder som befinner sig i väpnad konflikt eller länder med omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter. EU:s vapenexport får inte underminera vårt utrikespolitiska arbete för fred, demokratisering och mänskliga rättigheter.


Politiska förslag

Betänkande om vapenexport
2017-07-18   

Gröna gruppens resolution om autonoma vapen
2018-06-27

Betänkande om upprättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred
2017-08-17

Muntlig fråga om Interpols arresteringsorder och Turkiet
2017-09-08

Betänkande om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
2016-11-03

Gröna gruppens resolution om kärnvapen 
2016-10-19

Betänkande om förteckning över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna.
2016-07-18

Betänkande om åtkomst till informationssystemet (VIS) i syfte att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra grova brott.
2015-10-06


Artiklar

Satsa på freden – militarisera inte EU
2018-05-09

Sverige bör skriva under kärnvapenförbud
2017-11-05

Vi förespråkar en grön säkerhetspolitik
2018-05-14

Stoppa planerna på mördarrobotar
2018-06-20

 

Debatter i plenum

Debatt om EU-NATO
2018-06-12

Debatt om Genomförandet av EU:s externa finansieringsinstrument: halvtidsöversynen 2017 och den framtida strukturen efter 2020
2018-04-17

Debatt om kontroll av export och förmedling för produkter med dubbla användningsområden (övervakning, säkerhetstjänst etc.)
2018-01-16

Debatt om årsrapporten om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken
2017-12-12

Debatt om situationen i Afghanistan
2017-12-12

Debatt om erkännande av Palestina som stat
2014-11-26

Minoriteters rättigheter

I stora delar av EU ökar nu diskrimineringen av minoriteter som judar, muslimer och romer. Intoleransen mot hbtq-personer syns tydligt när Pridefestivaler i flera länder har förbjudits eller ställts in. Antifeminism, homofobi och rasism hänger ihop. Vi får inte stillatigande acceptera att grundläggande mänskliga rättigheter kränks.

Jag har särskilt engagerat mig för minoriteters rättigheter i EU och världen, och bland annat varit med och formulerat EU-parlamentets krav på bättre skydd av romers rättigheter, mer aktiva EU-insatser för offren för IS attacker, samt stöd för en palestinsk stat. Här nedan har jag samlat ett urval av mina politiska filer, artiklar och tal kring minoriteters rättigheter.


Politiska förslag

Betänkande om minimistandarder för minoriteter i EU
2018-10-24

Betänkande om aspekter som rör de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism
2017-10-11

Skriftlig fråga kring register över romer i Italien
2018-10-07

Artiklar

 

Ett tiggeriförbud löser inga problem

2019-02-13

 

Sverige måste stärka samernas rättigheter
2018-11-24

Europaparlamentet tar strid mot antiziganism
2017-10-26

I Sverige förbjuder vi inte fattigdom
2017-06-18

Målet är att få upp romers situation på dagordningen
2014-10-30


Debatter och tal

Debatt om uttalandet av Italiens inrikesminister on sinti och romer och minoriteters rättigheter i EU
2018-07-04

Debatt om EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer 
2018-06-13

Debatt om de grundläggande rättigheterna i integreringen av romer i EU: kampen mot antiziganism
2017-10-24

Debatt om bekämpning av antisemitism
2017-05-31

Debatt Romernas internationella dag
2017-04-06

Debatt om IS systematiska massmord på religiösa minoriteter 
2016-01-20

Debatt om IS attacker och kidnappningar i Mellanöstern, som särskilt drabbat assyrier 
2015-03-12

Bistånd och rättvis handel

Jag vill att EU ska leda arbetet för en mer rättvis värld. EU ska i sina kontakter med andra länder och internationella organisationer alltid arbeta för att mänskliga rättigheter respekteras, att fattiga människors röster blir hörda och att miljö och klimat skyddas.

EU måste därför driva på för rättvis och fri handel där miljö ställs i förgrunden och fattiga länder gynnas. Internationell handel kan öka möjligheten till global utveckling och bättre levnadsstandard. Tätare handelskontakter kan bidra till tekniköverföring och nya innovationer – en nyckel för att klara klimatförändringarna. Samtidigt får internationella handelsavtal inte försvåra för länder att stifta nya lagar till skydd för människor och miljö.

Jag arbetar för att EU i alla sina handelsavtal ställer krav på skydd av människor och miljö, samt att handel och bistånd måste ses sammankopplat så att båda politikområdena strävar mot samma mål. Här nedan har jag samlat ett urval av mina politiska filer, artiklar och tal om rättvis handel och bistånd.


Politiska förslag

Skriftlig fråga kring kriminaliseringen av humanitärt bistånd
2018-10-31


Artiklar

 

EU:s bistånd ska inte gå till försvarsändamål

2019-03-26

EU röstar ja till att pengar går från bistånd till det militära
2017-09-15


Debatter i plenum

Debatt om ett instrument som bidrar till stabilitet och fred
2017-11-29

Debatt om EU–Afrika-strategin: en satsning på utveckling
2017-11-14

Debatt om fredsfrämjande insatser – EU:s samarbete med FN och Afrikanska unionen
2016-06-07

Klimat

Klimatförändringarna sätter press på allt fler länder. Varje år ser vi hur extrema väder orsakar humanitära katastrofer runtom i världen. Det ligger en djup orättvisa i att de som bidragit minst till den globala uppvärmningen är de som drabbas värst. EU behöver minska sina utsläpp radikalt men behöver också ge mer stöd till klimatanpassning och utveckling av förnybara energislag i fattigare länder. Tillgång till energi är en viktig del i fattigdomsbekämpning och ren energi minskar beroendet av de klimatstörande och konfliktskapande fossila bränslena.

Det största säkerhetspolitiska hot vi står inför på sikt är klimatförändringen. Det samspelar med och förstärker konfliktmönster, och löper risk att skapa enorma prövningar om utsläppen inte minskar.

Häftiga väder har alltid inträffat och det går inte att knyta en enskild händelse till klimatförändringarna, men FN:s klimatpanel har slagit fast att extrema väderfenomen som skyfall och stormar, bränder och torka kommer att öka i framtiden. Extrema väder sker inte bara någon annanstans. De sker också här i Sverige och i EU. I EU-parlamentet arbetar jag bland annat för ett att EU:s måste förbättra sina klimatberedskap, att kraftig höja klimatbiståndet samt att skapa en starkare rättslig ram för klimatflyktingar.


Politiska förslag

Betänkande över en integrerade EU-politik för Arktis
2017-02-08


Artiklar

Svenska partier sabbar klimatpolitiken i EU

2019-03-26

Sluta lyfta kärnkraften som lösningen

2019-03-14 

Fukushima visade riskerna med kärnkraft

2019-03-11 

MSB måste ta ledning vid kris
2018-08-30

Sista droppen fossilt 2030
2018-08-25

Klimatpåverkans konsekvenser blir en säkerhetsfråga
2018-08-19

Det extrema vädret kommer att bli vanligare
2018-07-23


Debatter i plenum

Debatt om en integrerad EU-politik för Arktis
2017-03-15