Om Bodil

Bodil arbetar med frågor som rör en mer rättvis, fredlig och medmänsklig värld.

OM BODIL

Miljöpartiet sedan 1994

Jag har varit politiskt aktiv i Miljöpartiet sedan 1994 då jag kom in i Gävle kommunfullmäktige samt engagerade mig i landstinget och i diverse nämnder. Mellan 2006 och 2014 var jag riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna, först med ansvar för migration och utrikesfrågor och senare med ansvar för de globala rättvisefrågor gällande klimat, fred, bistånd, handel, vapenexport med mera.

Sedan 1 juli 2014 är jag Europaparlamentariker. Som grön arbetar jag med att hitta anständiga lösningar i migrationspolitiken, både för flyktingar och ekonomiska migranter. På kort sikt handlar det om att skapa legala vägar till EU och en öppen och human migrationspolitik samt att länderna delar på ansvaret. På lång sikt handlar det om att minska riskerna för konflikt, att effektivt bekämpa fattigdom, om rättvis handel och klimaträttvisa.

Europeiska vapenexporten

Som ledamot i krigsmaterielexport-utredningen (KEX) drev jag på för striktare regler så att Sverige inte längre ska kunna sälja vapen till icke-demokratier och länder som kränker mänskliga rättigheter. I Europaparlamentet fortsätter jag det arbetet. Jag vill att EU ska ha skarpare gemensamma regler så att vapen inte hamnar i fel händer och länder.

Ekoodlingar i Katalonien

Jag har ett förflutet i Katalonien där jag var med och startade en av de allra första ekoodlingarna högt uppe i bergen något år efter att Franco dött och Spanien blev en demokrati. Att leva i övergången från diktatur till demokrati stärkte mitt engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter och ligger till grund för mitt arbete för minoriteters rättigheter, oavsett land.

Ledamot i EU-parlamentet

I parlamentet hade jag flera uppdrag. Jag var ordinarie ledamot i Utskottet för Medborgerliga fri- och rättigheter (LIBE) och Underutskottet för säkerhet och försvar (SEDE), samt ersättare i Utrikesutskottet (AFET). Utöver det var jag ledamot i delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen och vice ordförande för EU-parlamentets intergrupp för Västsahara.

Jag bor i det vackra kulturreservatet Axmar Bruk på Gästrikekusten, där man när mörkret inträder ser hela Vintergatan i avsaknad av ljusföroreningar. Ett stressigt liv uppvägs av stillheten och fågelkvittret där.

Vill du veta mer om mig och vad jag gör kan du följa mig här eller besök någon av mina sociala medier

LOBBYREGISTER

Möten med lobbyister

Gröna gruppen i EU-parlamentet har inrättat ett register där våra möten med lobbyister öppet redovisas. I dag uppskattas omkring 30 000 lobbyister påverka lagstiftningen i Bryssel. Vi anser att det är viktigt att redovisa vilka lobbyister EU:s beslutsfattare träffar för att skapa en större öppenhet och transparens och visa på vilka intressen som har fått möjlighet att påverka politiken. Vi arbetar för att inrätta ett obligatoriskt lobbyregister i alla EU:s institutioner men i väntan på att det ska bli verklighet registrerar vi alla våra möten med lobbyister i och utanför EU-parlamentet.

Jag kandiderar

Världen är sig inte lik. EU är sig inte likt och Sverige är sig inte likt. När jag började engagera mig politiskt gick väldigt mycket i rätt riktning. Miljöintresset ökade. Förståelsen för klimatproblemen ökade. Solidariteten med människor som flytt för sina liv var stor. Vi välkomnade dem och deras familjer när de kom.

Under många år i kommun-, landstings- och riksdagspolitiken har vi lyckats driva igenom avsevärda miljösatsningar, satsat på integration och minskad segregation. Miljöpartiet har gjort skillnad i svensk politik och Sverige är i dag ett av de länder som prisas för sitt målmedvetna miljö- och klimatarbete och för sin generositet mot människor i nöd. Det ska vi vara stolta över.

Ersättningar, resor och arvoden

Varje månad mottar varje ledamot 4416 € från parlamentet, som ska täcka allmänna utgifter som uppstår i samband med ledamotens uppdrag. Pengarna går direkt in på ett separat konto som Bodil och hennes teamchef har tillgång till. Knappt hälften går till ett separat konto i Sverige för att täcka kostnader för Bodils kontor i Gävle. Bodil och hennes anställda får ersättning för utlägg som gjorts mot uppvisande av kvitton eller bankutdrag.

Pengarna används exempelvis till inköp av kontorsmaterial och möbler, teknisk utrustning och telefonräkningar för tjänstemobiler för Bodil och personalen. För kontoret i Gävle har Bodil kostnader för hyra, el, telefon och internet, teknisk utrustning, kontorsmaterial och inköp av vissa möbler. De allmänna utgifterna täcker även hotell i hemlandet, webbhotell, böcker, prenumerationer och kostnader för att anordna seminarier och konferenser.

I EU-parlamentet pågår just nu ett arbete med att se över de riktlinjer som reglerar vad budgeten för allmänna utgifter får användas till. Tills dess följer vi de senaste riktlinjerna som finns här.

Budgeten för allmänna utgifter har fått kritik för att EU-parlamentet sällan kontrollerar hur dessa medel används och att det finns en oro för risken att ledamöter kan stoppa pengarna i egen ficka.

Vi gröna tycker det här är helt orimligt och har sedan länge arbetat för att införa en obligatorisk redovisning och kontroll. Våra förslag har dock röstats ned.

Gröna gruppen i parlamentet har en intern policy om budgeten för allmänna utgifter, som fastslår att ledamöterna ska redovisa vilka typer av utgifter som pengarna används till. Gröna gruppens interna riktlinjer fastslår också att eventuella överblivna medel ska betalas tillbaka till parlamentet i slutet av mandatperioden.

Miljöpartiets ledamöter i EU-parlamentet har även anlitat en auktoriserad revisor som granskar våra utgifter.
Här finns revisorns rapport.

Klimatkompensation

Uppdraget som EU-parlamentariker innebär ofrånkomligen många resor. Bodils policy är att välja tåg som transportmedel i största möjliga mån. De resor som ändå görs med flyg klimatkompenseras alltid, både för Bodil själv och för personal. Klimatkompensationen sker i enlighet med Europaparlamentets miljöpolicy (EMAS).