Skyddet för visselblåsare kommer från EU:s medborgare

Förra veckan röstade EU-parlamentet om stärkt skydd för visselblåsare. Från att visselblåsare bara har haft någon typ av skydd i tio av EU:s medlemsländer, kommer nu alla 500 miljoner medborgare att omfattas. Det är på tiden. Vi gröna är stolta över en överenskommelse som gör det lättare för fler att våga larma om brott och oegentligheter.

Visselblåsare har legat bakom några av vår tids stora avslöjanden om korruption, skattefusk, massövervakning och miljöbrott. Tyvärr har personer som larmat ibland gjort det med en stor personlig kostnad. De har drabbats av repressalier som hot, trakasserier, uppsägning, och förföljelse. Det finns alltför många exempel på visselblåsare som råkat riktigt illa ut när de agerat för allmänintresset.

Visselblåsning har visat sig vara en viktig funktion för att rapportera oegentligheter och främja ett samhälle som präglas av öppenhet. Den senaste tidens skandaler, från LuxLeaks till Panamadokumenten och Cambridge Analytica, har visat på hur viktiga avslöjanden om missförhållanden är för att kunna upptäcka och förhindra brott som skadar välfärden och allmänintressen.

Med den nya lagstiftningen kommer det bli enklare att larma, och finnas ett bättre stöd och skydd för de som gör det. Visselblåsare har rätt att rapportera anonymt. Det kommer att införas sanktioner mot de som försöker straffa eller tysta visselblåsare, och omvänd bevisbörda. För svensk del förbättras främst skyddet för privatanställda.

Tack vare gemensamma påtryckningar och upprop landade överenskommelsen i att visselblåsare kan rapportera direkt till media då det finns fara för allmänintresset, eller då det finns risk att bevis förstörs, även om de i första hand ska rapportera internt eller till berörd myndighet.  Det kommer också att bli obligatoriskt för offentliga institutioner och för företag med fler än 50 anställda att upprätta rapporteringskanaler. Med tydliga kanaler kan arbetsplatser lättare bygga en öppenhetskultur där problematiska beteenden upptäcks tidigt, exempelvis sexuella trakasserier. På så sätt kan förhoppningsvis nya me too-skandaler undvikas.

Många typer av anställda omfattas, inklusive praktikanter och tredje personer som får ta del av informationen. Direktivet omfattar många rättsliga grunder, men dessvärre inte arbetsrätten. Då det är ett minimumdirektiv hoppas vi att Sverige vill gå längre och utöka omfattningen också till arbetsrätten.

Den här lagstiftningen är unik. För en gångs skull kommer initiativet från folket. Det är bara tack vare det goda samarbetet mellan civilsamhällesorganisationer, fackförbund och oss gröna som vi lyckats hålla trycket uppe i den här frågan. Det sas länge vara omöjligt, men vi gav oss inte. Att initiativet kom från folket, och inte från kommissionens expertgrupper hör till det ovanliga. Skyddet för visselblåsare blir ett bevis på att när det väl sker, då blir det riktigt bra.

Vi är idag stolta över ett skydd som kommer att värna visselblåsare som en viktig del av ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett samhälle där det är de som begår brott som straffas, inte de som avslöjar dem.