Vi måste omrusta snarare än kapprusta

De senaste åren har de politiska partierna i Sverige och EU tävlat om att utlova mest pengar till försvaret, i huvudsak till vapenindustrin.

Samhällets krisberedskap måste höjas. Men att strössla pengar över en försvarsindustri som är ineffektiv och redan får mängder av subventioner är fel väg att gå. Miljöpartiet de gröna vill ha en grön försvarspolitik där vi omrustar istället för att kapprusta.

Hoten för vår tid är komplexa: desinformationskampanjer, cyberattacker som slår ut viktiga samhällsfunktioner och klimatförändringar med extremväder som lamslår hela samhällen. Sveriges nationella säkerhetsstrategi slår fast att ett väpnat angrepp mot vårt land är osannolikt och att det snarare är andra säkerhetsutmaningar som vi står inför. Till exempel är skogsbränder ett mycket större hot mot oss än en invasion från Ryssland. Vi löser inte dessa hot genom mer subventioner till vapenindustrin, fler stridsflygplan eller brigader. Om vi menar allvar med att sätta den civila befolkningens säkerhet först behövs en annan sorts försvar.

EU:s budget får inte användas till militära ändamål. För att komma runt det har unionen istället skapat ett program med subventioner till vapenindustrin. Genom EU:s nya försvarsfond utlovas 13 miljarder euro till den europeiska försvarsindustrin under åren 2021–2027. Det är problematiskt. EU:s medlemsländer har redan en större tillgång till vapen och vapensystem än vad som behövs. Risken är därför stor att utvecklingen av nya vapensystem leder till en ökad export av vapen till krigen i Mellanöstern. En sådan utveckling vore skamlig för EU.

Klimatförändringarna och dess effekter är vårt långsiktigt största säkerhetspolitiska hot. Förra sommarens torka och skogsbränder vittnade om vad mer extrema väderförhållanden för med sig. I år har vi sett skogsbränder redan i april. Vi behöver stärka det civila försvaret, höja beredskapen och minska sårbarheten i samhället. Inte minst vad gäller livsmedelsförsörjningen, som påverkades kraftigt av sommarens torka, eller elförsörjningen som slogs ut på många håll efter den senaste stormen Alfrida. Här spelar EU en viktig roll.

I delar av Örebro län skapar försvarsindustrin många jobb. Miljöpartiet vill att dessa jobb omvandlas och att den tekniska kompetens som finns inom försvarsindustrin bevaras. Med den klimatomställning som nu är absolut nödvändig krävs grön teknik och en beredskap som kan gynna hela EU. Här är det viktigt att kommuner och näringsliv hänger med i omställningen från en militär upprustning till en civil omrustning.

Säkerhet är något mycket bredare än militär upprustning. Sverige borde med sin unika historia med över 200 år av fred gå i bräschen för ett aktivt främjande av civila försvarsuppgifter, diplomati och fredsinsatser. EU, som i grund och botten är ett fredsprojekt, behöver utvecklas som just det istället för att bidra till en kapprustning i världen. Vi behöver en säkerhetspolitik som prioriterar mänsklig säkerhet och som grundar sig i de verkliga och pågående hoten i vår tid.

Bodil Valero (MP)

Europaparlamentariker och kandidat till Europaparlamentet

Katarina Folkeson (MP)

kandidat till Europaparlamentet