Den jakt som pågår på papperslösa i dag i Sverige är inte bara diskriminerande och kränkande mot alla som inte ”ser tillräckligt svenska” ut. Jag undrar om den ens är laglig med tanke på ordalydelsen i lagtexten. Kontroller får göras vid grundad grundad anledning att anta att en person saknar rätt att uppehålla sig i landet eller annan särskild anledning till kontroll. Jag antar att de använder sig av den sista delen av lagparagrafen i det här fallet. Hur kontroller av typ alla som ser utländska ut kan vara förenligt med lagen är dock ändå obegripligt. Frågan är om det inte också står i strid med svensk grundlag.
I den svenska rättighetskatalogen har alla svenska medborgare rättigheter. De kan begränsas i lag om inskränkningen är godtagbar i ett demokratiskt samhälle och inskränkningen står i proportion till nyttan med bestämmelsen.
De flesta rättigheterna gäller också utlänningar men då gäller inga restriktioner. Jag skulle vilja hävda att det är grunden till att det ens är möjligt för regeringen att med hjälp av myndigheterna driva den hårda deportationslinje som förs sedan många år nu.
De mänskliga rättigheterna i FN och i Europakonventionen gäller envar. I Sverige delar vi upp i svenskar och utlänningar.
Jag och andra miljöpartister har vid flera tillfällen motionerat om att förändra den här absurda uppdelningen i vi och dem när det gäller respekten för mänskliga rättigheter i Sverige men utan stort gehör. Det är nog dags för ett nytt försök.
REVA innebär som jag ser det inte bara ett avskyvärt sätt att hantera de mest sårbara i samhället utan också ett uppenbart exempel på ett förfarande som inte är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och där nyttan med bestämmelsen inte alls står i proportion till den kränkning både utländska och svenska medborgare utsätts för av svensk plmis enbart med grund i deras utseende. Det är skamligt.