Så vill vi gröna förnya Dublinsystemet

Under hösten kollapsade Dublinförordningen, hörnstenen för EU:s gemensamma system för att hantera asyl- och migrationsfrågor. Den stora mängden asylsökande som kom till EU via gränsländer som Grekland och Italien satte Dublinreglerna ur spel. Istället för att söka asyl i det första EU-landet de kom till, reste flyktingar vidare genom Europa utan att registrera sig.

Det har resulterat i oordning och en vilda västern-miljö där EU-länder har tagit till den ena kreativa ”lösningen” efter den andra för att hejda flyktingströmmarna. Under det senaste året har vi sett allt från taggtråd och förstärkta gränskontroller till avvisningar vid gränsen, och nu senast Österrikes tak för hur många som får söka asyl i landet varje år. I processen har även andra grundläggande EU-regler och system spruckit, såsom Schengensamarbetet som borgar för fria resor inom EU och internationella asylkonventioner.

Dagens splittrade situation visar att vi behöver ett permanent, flexibelt och gemensamt asylsystem i EU för att få ordning på mottagandet av asylsökande, men även för att inte stå med byxorna nere vid nästa stora flyktingvåg.

Den gröna gruppen i Europaparlamentet vill se ett system för flyktingmottagning som bygger på mänskliga rättigheter och en rättvis fördelning av flyktingar mellan EU-länderna. Därför presenterar vi nu vårt förslag till ett alternativ till dagens havererade Dublinsystem.

En av huvudprinciperna i vårt förslag är en rättvis och bindande fördelningsnyckel för asylsökande mellan medlemsländerna. Allt fler människor kommer att söka sig till Europa under de kommande åren, inte minst med tanke på de konflikter som pågår i vår omvärld som, ofta i kombination med klimatförändringen, tvingar folk på flykt. Det uppskattas att 1-1,5 miljoner asylsökande per år kommer att söka sig till Europa. I ett sådant läge är det inte hållbart att endast ett fåtal EU-länder ska ta ansvar för alla flyktingar.

En annan del i förslaget gäller att flyktingarnas egna önskemål om asylland ska beaktas så långt som möjligt. Det är inte möjligt att alla människor som flyr till Europa ska kunna välja land, men mer hänsyn borde tas till den asylsökandes familjerelationer, språkkunskaper och andra relevanta band till ett visst land. I sådana fall ska den asylsökande prioriteras i fördelningskvoten för det aktuella landet.

Att beakta en asylsökandes band till en viss medlemsstat förbättrar dessutom integrationsförutsättningarna, särskilt om personen redan talar landets språk eller om han eller hon kan få stöd av familj och andra kontaktnät utöver det offentliga stödet. Därmed minskar även incitamenten för att personen senare flyttar vidare till en annan medlemsstat.

Flyktingfrågan kommer att dominera agendan under EU-toppmötet i mars. Under våren väntas även EU-kommissionen presentera sitt förslag om ett nytt asylsystem som ska ersätta dagens havererade Dublinsystem. Vi hoppas att kommissionen i sitt förslag om nytt mottagningssystem beaktar våra gröna förslag och ser till att det nya systemet är rättvist både för de asylsökande och för medlemsländerna.

Ett kvotsystem förväntas vinna stöd av Sverige, Tyskland och Österrike som utgör de EU-länder som sedan i höstas har tagit emot 90 procent av alla flyktingar. Även Grekland och Italien, de stora förlorarna på dagens Dublinsystem, väntas välkomna reformen. Utmaningen ligger i att övertyga vissa öst- och centraleuropeiska länder som har uttryckt ett massivt motstånd mot ett gemensamt kvotsystem och som även har bidragit till att omfördelningen av 160 000 flyktingar har försenats.

Det enda hållbara på sikt är att skapa en gemensam asyl- och migrationspolitik på EU-nivå. Det finns bara förlorare om EU tappar greppet om flyktingsituationen. Den gröna gruppens förslag bygger på att asylsökande är människor och inte nummer. Vi kan inte sätta ett tak eller en siffra på vårt humanitära ansvarstagande. Däremot kan vi solidariskt dela på ansvaret.

Hela rapporten finns att läsa här: http://www.greens-efa.eu/the-green-alternative-to-the-dublin-system-15220.html