UD förankrar inte biståndet i riksdagen

Biståndsminister Gunilla Carlsson har åstadkommit en mängd förändringar sedan hon tillträdde. Hela havet har stormat skulle man kunna kalla det och plötsligt är det något nytt som gäller, och sen något nytt igen. Ministern flaggar för biståndets resultat och utfärdade i januari 2010 en transparensgaranti för svenskt bistånd. Tyvärr kan vi konstatera att ministern själv är dålig på att åstadkomma resultat och att det nu – i andra hälften av ministerns andra mandatperiod – är hög tid att utkräva den transparensgaranti som ministern själv ufärdat.

Miljöpartiet har blickat bakåt och vi kan då konstatera att ministern endast bristfälligt bidragit till dialog och förankring i riksdagen. Under de snart sju år som biståndsministern ansvarat för biståndet har bara ett fåtal förslag lagts på utrikesutskottets bord. Samma kritik kommer från biståndets aktörer som beskriver ett debattklimat präglat av brist på information och misstro. Stora förändringar inom ett verksamhetsområde som hanterar många miljarder kronor måste för att vinna legitimitet självklart förankras i riksdagen och de politiska partierna måste få möjlighet att påverka innehållet. Miljöpartiet menar att svenskt bistånd är ett alltför viktigt och omfattande arbete för att hanteras på detta sätt, helt i strid med ministerns egna principer. Politiken måste beredas så att den håller högsta kvalitet.

För ett år sedan gick ministern ut med att regeringen skulle skapa en ny biståndspolitisk plattform. Den skulle svara upp mot statskontorets kritik vad gällde bristande styrning av biståndet. Biståndsorganisationerna har varit mycket kritiska till processen som inte involverat biståndets aktörer och riksdagen http://www.lotcobistand.org/synpunkter-pa-ny-bistandspolitisk-plattform

Enligt uppgift ska plattformen nu finnas för beredning i Alliansregeringen. Vi vill därför uppmana ministern att återkomma till riksdagen med en proposition så att vi får en demokratisk behandling av den biståndspolitiska plattformen.

En återblick över ministerns förankring i riksdagen:

2006/07: Ingenting på biståndet

http://www.regeringen.se/content/1/c6/07/14/47/c6cb7217.pdf

2007/08: Ingen proposition bara skrivelse om Afrika

http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/86/61/6f3bc350.pdf

2008/09: Ingen proposition, överlämnande av startprogrammen för de kritiserade Swedfund programmen och skrivelse om demokratibistånd

2009/10: Ingenting på biståndet http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/15/99/23e31ce5.pdf

2010/11: Ingen proposition bara skrivelse, biståndets resultat

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/91/28/a433bf94.pdf

2011/2012: Ingen proposition, bara skrivelser om OSSE och IDEA

http://www.regeringen.se/content/1/c6/18/41/76/5fe494b4.pdf

2012/13: Ingen proposition, inget om bistånd

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/71/30/e9f69c7f.pdf